Verifikimi i dokumenteve - Verification of documents - Verifikacija dokumenata

Mesazh informues

Ky modul shërben për verifikimin e vlefshmëris së dokumenteve të lëshuar nga Universiteti i Shkencave të Aplikuar në Ferizaj. - This module serves to verify the validity of documents issued by the University of Applied Sciences in Ferizaj. - Ovaj modul služi za proveru valjanosti dokumenata izdatih od strane Univerzitet primenjenih nauka u Uroševacu.

Kërko me numër të barkodit për dokumente dhe me numër personal për diplomë.